Po požárů tří domu v říjnu roku 1867 se spojiloněkolik občanů města Lokte a požádalo městské zastupitelství o hasičské nářadí, aby se mohli vycvičit v jeho používání. Tato cvičení vedla k založení dobrovolného hasičského spolku. V důsledku výzvy tehdejšího starosty města pana Georga Matschaka z 31. března roku 1868 se přihlásilo mnoho mladých spoluobčanů a 28. června roku 1868 byla konána ustavující valná hromada hasičského spolku na které mimo jiné byl předložen požadavek k obstarání nutné výstroje a výzbroje.

Na následujících valných hromadách se projednávala vnitřní organizace spolku a byli zvoleni členové předsednictva. Pan Ludwig Heinl byl zvolen tajným hlasováním starostou spolku.

Následovali: Ryxtíř Haidinger, mimo jiné zakladatel továrny na porcelán v Lokti a J. Walenta, jako zástupci, W.Ehrig jako zástupce hasičského spolku. Poté byli zvoleni velitelé rot a družstev. Na žádost zvoleného hasičského spolku, zakoupilo městské zastupitelstvo výstroj a výzbroj pro mužstvo. Zakoupilo i jiné rekvizity. Dále se usneslo na vycvičení mužstva lezců a stříkačů a postavilo na panské louce lezeckou věž a zároveň zajistilo cvičitele - učitele tělocviku. Po vyřízení  těchto prvotních důležitých úkolů navrhl výbor spolku statut spolku dobrovolných hasičů města Lokte. Statut byl schválen C.K městským zastupitelstvím. Po jisté stagnaci spolku nastala reorganizace hasičského spolku a 5. listopadu roku 1871 ustavující generální shromáždění si předsevzalo nové volby. Při Těchto volbách byli zvoleni: pan S. Reinwath starostou, A. Brandner zástupcem hasičského spolku. Alfred Ortman velitelem a Josef Kaiser zástupcem velitele. Byly zvoleny i další hodnosti. s Výjimkou velitele Alfreda Ortmana, který se odstěhoval mimo město Loket, jsou všichni ostatní ještě dnes na svých vedoucích místech hasičského spolku ( v době psaní této kroniky). Pan Ortman byl jmenován čestným velitelem spolku a při slavnostním rozloučení dne 20. června 1874 mu byl jako viditelná známka  jeho zásluh o hasičský spolek předán stříbrný pohár.

Hasičský spolek začal vyvíjet nové úsilí. Začalo se s doplněním členů spolku, pilně cvičit a ze strany obecního zastupitelství se mu dostalo všemožné podpory. To obstaralo podle nejnovějších vynálezů vyzkoušené hasicí přistroje a stroje a pro členy sboru nutnou výstroj a výzbroj mužstva . Přitom získal spolek pevnou základnu a určený okruh činnosti. Mnohá dobrá myšlenka byla k všeobecnému i lokálnímu prospěchu použita v praxi - viz použití telegrafu. Pravidelně každých 14 dní se scházela členská hromada a prováděla usnesení. Zástupci města pokrok a vzkvétání této instituce, pro město tak důležité, všemožně podporovali.

Propustili dříve ustanoveného místa stříkačského a předali hasičskému spolku veškeré městské hasičské přístroje včetně skladu. Nechali na hasičském spolku potvrzení hasičského personálu a při vzniklém požáru dirigování záchranného personálu. Hasičský spolek dnes (to je v roce 1874) disponuje 20 ks lezecké výzbroje opasky s karabinami, sekerami, záchrannými hřeby, lany, přilbami z kůže a mosazi, 80 ks stříkačské výzbroje  a výstroje, zástěrami, 2 ks nové dvoukolové ruční stříkačky se sáním nejnovější konstrukce, 1 ks velké čtyřkolové stříkačky bez sání, vozem pro mužstvo s ruční stříkačkou,stavěcími žebříky, lékárnou s příslušenstvím, 6 ks jednohákových žebříků, záchranným skluzem, 90 ks hasících věder a výzbrojním přístrojovým vozem.Má vícero vozů s vodou, 400 m hadic, seskokovou plachtu, lopaty, trhací háky, krumpáče a ještě mnoho jiných potřebných rekvizit. K obstarání vody v hradní nádrži, která byla vybudována pod věží hradu, bylo postaveno čerpací zařízení u řeky Ohře. Skrz celé město byly položeny železné roury a při požáru je možno na všech důležitých bodech ve městě ihned použít mohutný hasící vodní zdroj k plnění hasičských stříkaček i k samému hašení.

Město Loket tímto zařízením bylo opět o krok vpřed a bylo příkladem pro okolní města. Při možném požáru jsou k hašení určeni koně města. Ostatní majitelé koní jsou povinni tyto při požáru dát k dispozici hasičskému sboru. Při tom na požádání dostanou od města odškodnění. Spolek má 102 aktivní členy. Z toho je 22 lezců a 80 členů mužstva – stříkačů a 42 přispívající členy. Velitel, velitelé čet a družstev předávají rozkazy pomocí trubačů.Na větší vzdálenosti se používají hornisté. Hasiči jsou rozdělení do dvou rot lezců, čtyř rot stříkačů a jedné roty vodního družstva. Na požádání drží hasiči noční služby a neúčastní se slavností. Vyjíždí k požárům do rajonu v okruhu 2 hodiny jízdy v rámci sousedské pomoci. Ti členové hasičského spolku, kteří se při požáru nebo cvičení zraní, užívají podle předpisu § 7 B6 bezplatné ošetření a podporu a v případě, že nemohou vykonávat svou práci, dostanou odpovídající odškodnění.

Hasičský sbor je členem vrchního Chebského tělocvičného spolku a Karlovarského okresního spolku. Veteráni v Lokti poskytují v případě požáru dobrovolnou pomoc a při cvičení slouží jako vyprošťovací družstvo. Jako cvičitel je ustanoven radou města Lokte pan Wincenz Prockl. Hradní nádvoří je zařízeno k cvičení mužstva.Je tam postavena lezecká věž.

 

 

Výpis z kroniky města Lokte napsané panem Wincenzem Procklem.